تبیین مدل پیشرفت و نوگرایی بومی در ایران
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در 4 فصل به تبین موضوع نوگرایی و پیشرفت در ایران می‌پردازد. فصل اول کتاب در خصوص مباحث کلی توسعه و پیشرفت بوده، در فصل دوم تبین مؤلفه‌های نوگرایی بومی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در فصل سوم به نگرش‌های رقیب در این زمینه پرداخته شده، در فصل چهارم ضمن جمع‌بندی مباحث به تبیین شاخصه‌های اصلی مدل آرمانی و بومی می‌پردازد.