پيرشرفت در ايران از نوگرايي شيعي تا مدرنيزاسيون غربی
32 بازدید
محل نشر: کتاب آموزه، مجموعه مقالات همایش تشیع و مدرنیته
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله سعی شده دو رویکرد مطرح و مهم در مباحث رشد و پیشرفت مقایسه شده، میزان کارآمدی و ناکارآمدی هر یک مشخص گردد، این دو رویکرد عبارتند از؛ 1. رویکری که شروع آن از دروه صفویان بوده و معتقد است بر اساس مولفه‌های هویتی و بومی بایستی به پیشرفت دست یافت، 2. رویکردی که بعد از جنگ‌های ایران و روس مورد توجه واقع شد و معتقد بود برای دست‌یافتن به پیشرفت بایستی نگرش‌های مدرن موجود در جهان غرب را در ایران اجرا کرد.