نقش اندیشه‌های میرزای شیرازی در شکل‌گیری جریان بیداری اسلامی در جنوب ایران
38 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همايش بزرگداشت رئيس‌علي دلواری
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله ضمن تبیین شکل‌گیری نهضت ضداستعماری تحریم تنباکو، به نقش بی‌بدلیل مرجعیت شیعه در این جنبش پرداخته شده است. این مقاله تبیین می‌کند که ارزش‌های حاصل از این جنبش باعث شکل‌گیری جریان‌های ضد استعماری در تمام ایران شد که از نمونه‌های اثرگذار آن، مقاومت دلیران تنگستان بوده است.