بازسازی لیبرالیسم در ایران (بررسی و نقد آثار دکتر غنی‌نژاد)
35 بازدید
محل نشر: کتاب آموزه ده، جلد اول
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله برای بررسی و نقد اندیشه‌های دکتر موسی غنی‌نژاد، به اندیشه‌های الهام گرفته وی از نگرش لیبرالیسم در زمینه مباحث توسعه در حوزه فکری ایران می‌پردازد. مقاله در سه عنوان کلی به نگارش درآمده است؛ 1. اشاره به مباحث مقدماتي در خصوص توسعه و تبيين واژگان کليدی، 2. ضمن تبین کلی نگرش لیبرالیسم، گزارشی از مهم‌ترین ویژگی‌های فکری آقای دکتر موسی غنی‌نژاد در این زمینه، 3. ارزیابی دیدگاه‌های آقای دکتر غنی‌نژاد